Monthly Archives: March 2021

ระบบกล้องวงจรแบบอัจฉริยะ ( Smart IP CCTV )

          ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV นอกจากนำมาใช้งานทางด้านการรักษาความปลอดภัยแล้ว ปัจจุบันได้การนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ มากมายเช่น การนับหรือการติดตามคน หรือ รถ การอ่านทะเบียนรถ การจดจำใบหน้าคน การแบ่งเขตห้ามเข้า การขับรถสวนทาง การวัดอุณหภูมิทั้งคนและสิ่งของ การใช้งานรวมกับระบบเสียง และอุปกรณ์อื่นๆมายมาก           จากภาระกิจที่ระบบกล้องวงจรปิด มีความสำคัญมากขึ้นเราจะต้องมีการออกแบบระบบต่างๆ ที่มาทำงานรวมกันให้มีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และ เสถียรภาพ เช่น ระบบไฟที่มาใช้ต้องสามารถสำรองไฟได้ในกรณีไฟดับ ระบบเครือข่ายต้องมีความเร็วและเสถียรภาพมากที่จะรองรับระบบ และ ระบบจะต้องมีระบบสำรองของ Recorder Server และ Storage ในการณีที่ Main Recording Server ตัวใดตัวเสีย Redundant Recording Server สามารถทำได้ทดแทนกันทันที่ และ Storage ก็เช่นกันที่ต้อง Redundant […]