คู่มือการปรับแต่ง web site  UIT

เปิด browser  แล้วใส่  URL  ดังนี้    http://www.uit.co.th/wp-admin/

ที่หน้าจอ  Login  เข้าสู่ระบบ    USER :admin

                                              Password : Uit#1112131415